Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора

217. Прапороносний взвод рухається до місця зберігання Бойо-
вого Прапора в колоні по три (по чотири). Попереду за шість кроків іде
командир взводу, а через два кроки за ним - прапороносець із асистента-
ми, через два кроки за прапороносцем - сигналіст-барабанщик.

218. Прибувши до місця зберігання Бойового Прапора, прапо-
роносний взвод шикується в розгорнутий двошеренговий стрій так, щоб
середина строю була напроти виходу з приміщення (місця зберігання).


Командир взводу стає на правому фланзі взводу праворуч від
сигналіста-барабанщика, а за два кроки праворуч від командира взводу
стають в одну шеренгу прапороносець та асистенти. Для прийняття Бо-
йового Прапора помічник (заступник) начальника штабу викликає пра-
пороносця; "Прапороносець, за мною Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора кроком - РУШ".

За цією командою прапороносець та асистенти йдуть за поміч-
ником (заступником) начальника штабу.

219. Помічник (заступник) начальника штабу, прийнявши Бо-
йовий Прапор від начальника варти, вручає його прапороносцеві й за
відсутності начальника варти оглядає Бойовий Прапор у порядку, визна-
ченому в Статуті внутрішньої служби. Після цього помічник (заступник)
начальника штабу прикладає руку до головного убору, подає команду
"Прапороносець, за мною кроком - РУШ" і йде до прапороносного взво-
ду. Коли Бойовий Прапор з'явиться біля виходу, командир прапоронос-
ного взводу командує "Взвод, на Прапор, СТРУНКО", а якщо взвод
озброєний карабінами, то командує "Взвод, на Прапор, СТРУНКО, збро-
єю - ЧЕСТЬ". За першою Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора командою взвод приймає стройове положення,
командир взводу прикладає руку до головного убору, а за другою коман-
дою взвод, крім того, бере карабіни в положення "зброєю - ЧЕСТЬ"
(стаття 73 цього Статуту); сигналіст-барабанщик починає бити в барабан
"На Прапор".

Прапороносець з асистентами стають за два кроки праворуч від
командира взводу в одній шерензі фронтом у бік руху. Помічник (засту-
пник) начальника штабу стає за два кроки попереду прапороносця і опу-
скає руку від головного убору; сигналіст-барабанщик перестає бити в ба-
рабан.

Як тільки прапороносець з асистентами стають на своє місце,
командир взводу, опустивши руку від головного убору, командує "Взвод,
право-РУЧ", а якщо Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора взвод тримає карабіни в положенні "зброєю -
ЧЕСТЬ", то попередньо подає команду "Взвод, до но-ГИ", а тоді "На пле-
ЧЕ".

220. Рух із Бойовим Прапором починається за командою поміч-
ника (заступника) начальника штабу "Прапороносець, за мною кроком -
РУШ". За цією командою помічник (заступник) начальника штабу, пра-
пороносець та асистенти починають рух півкроком. Прапороносний
взвод за командою командира взводу "Взвод, в колону по три (по чоти-
ри) кроком - РУШ" під час руху перешиковується, як викладено в статті
124 цього Статуту. Після перешикування взводу за командою помічника
(заступника) начальника штабу "ПРЯМО" всі починають рухатися по-
вним кроком.

28*


Рух із Бойовим Прапором здійснюється стройовим кроком Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора у та-
кому порядку: помічник (заступник) начальника штабу, через два кроки
за ним - прапороносець з асистентами, через три кроки за прапороносцем- командир взводу, а через чотири кроки за ним - пранороносний взвод;
сигналіст-барабанщик іде за командиром взводу через два кроки.

Сигналіст-барабанщик під час руху прапороносного взводу б'є в
барабан "Похідний марш" і припиняє бити з початком гри оркестру (сиг-
налістів-барабанщиків).

221. Коли прапороносний взвод із Бойовим Прапором набли-
зиться на 40 - 50 кроків до полку, командир полку командує "Полк, на
Прапор, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИ-
НУ)", а якщо полк озброєний карабінами, то командує "Полк, на Прапор

- СТРУНКО. Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), зброєю -
ЧЕСТЬ Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора".

За першою командою командири підрозділів від взводу і вище
прикладають руку до головного убору; всі повертають голову в бік Бо-
йового Прапора і проводжають його поглядом, повертаючи вслід за ним
голову; оркестр грає "Зустрічний марш". За другою командою, крім того,
карабіни беруться у положення "зброєю - ЧЕСТЬ" (стаття 73 цього Ста-
туту). Якщо в полку немає оркестру, то сигналісти-барабанщики, попе-
редньо вишикувані на місці оркестру, б'ють у барабани "На Прапор".
Прапороносний взвод зупиняється біля лівого флангу полку і, якщо
взвод озброєний карабінами, за командою командира взводу бере карабі-
ни у положення "зброєю - ЧЕСТЬ". Прапороносець з асистентами під
командою помічника (заступника) начальника Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора штабу продовжує рух далі
до правого флангу вздовж фронту полку. Вийшовши на правий фланг
полку, помічник (заступник) начальника штабу ставить прапороносця з
асистентами на місце, визначене для них у строю (малюнок 33), після чо-
го сам стає на своє місце.

Коли прапороносець стане на місце, командир полку дає знак
оркестру (сигналістам-барабанщикам) припинити грати (бити в барабан)
і командує "ВІЛЬНО", а якщо полк мав карабіни в положенні "зброєю -
ЧЕСТЬ", то попередньо командує "Полк, до но-ГИ".

Після команди командира полку "ВІЛЬНО" командир прапоро-
носного взводу відводить взвод на своє місце в строю роти.

222. Для віднесення Бойового Прапора командир полку коман-
дує "Прапороносний взвод Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора - ВПЕРЕД".

За цією командою прапороносний взвод із сигналістом-
барабанщиком виводиться у колону по три (по чотири) і, зайшовши пра-


вим плечем уперед, зупиняється перед серединою лівофлангового під-
розділу за 20 - 25 кроків обличчям до фронту.

Коли прапороносний взвод зупиниться, командир полку коман-
дує "Полк, на Прапор, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ", а якщо полк
озброєний карабінами, то командує "Полк, на Прапор, СТРУНКО. Для
зустрічі справа, зброєю - ЧЕСТЬ".

За цією командою полк діє так, як викладено в статті 221 цього
Статуту: прапороносний взвод рівняється ліворуч; оркестр грає "Зустрі-
чний марш" (сигналісти-барабанщики б'ють у барабани "На Прапор");
помічник (заступник) начальника штабу командує прапороносцеві "Пра-
пороносець, за мною кроком - РУШ Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора" і веде його з асистентами вздовж
фронту полку до прапороносного взводу.

Коли прапороносець із Бойовим Прапором порівняється з пра-
пороносним взводом, командир взводу командує "Взвод, кроком - РУШ",
а якщо взвод озброєний карабінами, то попередньо подає команду
"Взвод, до но-ГИ", а тоді "На пле-ЧЕ". Взвод рухається з Бойовим Пра-
пором до місця його зберігання.

Коли прапороносний взвод відійде на 40 - 50 кроків, командир
полку подає оркестрові (сигналістам-барабанщикам) знак припинити
грати (бити в барабан) і командує "ВІЛЬНО", а якщо полк має карабіни в
положенні "зброєю - ЧЕСТЬ", то попередньо командує "Полк, до но-ГИ".

223. Підійшовши до місця зберігання Бойового Прапора, ко-
мандир прапороносного взводу Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора шикує взвод у порядку, визначеному в
статті 218 цього Статуту і командує "Взвод, на Прапор - СТРУНКО", а
якщо взвод озброєний карабінами, то командує "Взвод, на Прапор -
СТРУНКО, зброєю - ЧЕСТЬ". За цими командами взвод діє так, як ви-
значено в статті 219 цього Статуту. Сигналіст-барабанщик б'є в барабан
"На Прапор". Помічник (заступник) начальника штабу, приклавши руку
до головного убору, командує прапороносцеві "Прапороносець, за мною,
кроком - РУШ" і веде його з асистентами за собою. Коли Бойовий Пра-
пор внесуть до приміщення, командир прапороносного взводу опускає
руку від головного убору, барабанщик припиняє бити в барабан; якщо
взвод має карабіни в положенні "зброєю - ЧЕСТЬ", командир взводу ко-
мандує "Взвод, до Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора но-ГИ", а тоді "На ре-МІНЬ" і веде взвод туди, куди
наказано.


Розділ VIII


documentalxqzlp.html
documentalxrgvx.html
documentalxrogf.html
documentalxrvqn.html
documentalxsdav.html
Документ Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора